شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

فـــ✘ـــاز ✘ ســنگـــ✘ــيـــن✘

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

خـــــــــــــــــدايا عـــــــــــاشقتمـــــــــــــ

مشكلمــــــــــــــــــــــــ حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شــــــــــــــــــــــ:)ــــــــــــــــــــــــد

صلواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «----

دشــمنآمـــ رفــتنـــ تـولــیستــــ امــوآتــــــ

بـــرآیـــــ شــآدیــــ روحــشونـــ

بلنــــــــــــــــــــــد

صــــلوآتـــــ

سالـــــ نوتونـــــــــ

مباركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهــ اميــــد

دفنــــــــــــــــــــــــــ

خندهــــ هاي الكيــــــ

براتونـــــــــــــــــــ :(

و خندهـــ هايـــــــــــــــــ

واقعيـــــــــــ

كهـــ زندگيـــــــ رو

فرياد ميــــــــزننـــــــــــ:)ـــــــــــــ

Faze sangin

اعتقاداتت رو واس خودت نگه دار «

اعتقاداتـــ هـــــــ-_-ــــــر کسیــــــــــ‌

مثلـــــــــ مسواکهــــــ:)ـــ

خواهشــــــــــا

تو حلقـــــــــــ بقیهــــــ

»نکنینـــ/:ـــــــ« !

فاز متنم سنگين نيست اما...

دل تنگي سخته

»خـــــــودتـــــــــ« باشــــــــ

----»هيچكيـــــــــ«----
اندازهــــــــ
«خودتـــــــــــــــــ»
ارزشـــــــــ
ندارهـــــ
پســـــــــ
تا ميتونيــــــــ
-----»خودتـــــــــ«-----
باشـــــــــــ


بـــــــرو گمشـــــــــــــــــــو

بهـــ بعضيـــــــا بــــــايــــــــــد گفتـــــــــــــ‌:

صــــــــــــــدا

دوربــــــــــــينـــــــــ

حركتــــــــــــــــــــــ

«بـــــرو گمشـــــــــــــــــو»

عکس-دختر-با-کلاه-کپ-و-لباس-اسپرت-رپری-8


آرهـ فداتــــــ شمـــــــ

عـمو جــــون

اون زَمــــون کِــه مــا Rell میـزَدیــم

شُمــا سَـرِ زَمــینِتــون Bill مـیــزَدی✘✘

آرِه فَــدات شَــم

______هــــــــــــهـــــــــــــــ _________

يهـــــــ چيــــــزاييــــــــــــ هستـــــــــ

كهـــــ آدمـــــــــ وقتــــــــــيــــــ يـــــــــــــادشــــــــــ ميـــــــــــــــاد:)

دادشـــــــــــــ ميــــــــــــــــاد/:

هــــــــــــهــــ

ـبهـــ بهترينـــا رسيــديــــ؟؟؟ /:

رفتــيـــ بهـــ نداشــــتهـــ هـــاتـــ بــرسيــــــ؟
» نـــــرســــيـــــديـــــــــــــــــــ «

ولــــيــــ رفـــتنتـــــ منــــو بهــــ بـــهتــــريـــنـــا رســـونـــد×_×

بـــرو خــــــوشــــ حـــالـــ بـــاشـــ
بــالــــاخـــــــرهـــ
يهـ جا بهـــ درد خــــورديــــ \:

1234
last